Logotype

Hållbarhet

Ett stort ansvar

Med visionen följer ett stort ansvar.

Vår vision är att bygga marknadens bästa plattform för vardagliga finansiella tjänster och hållbara betalningar. Vi vill bidra till att göra det samhälle som vi är en del av, lite bättre. Vi vill driva ett företag med hög etisk standard som skapar nytta för många. För dig som kund och för alla andra som vi förhåller oss till.

När vi pratar om hållbarhet, menar vi hur vi påverkar samhället ur sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Det handlar bland annat om att vi agerar etiskt och inte bryter mot mänskliga rättigheter. Att vi värnar våra kunder och motverkar överskuldsättning. Att vi tar väl hand om våra medarbetare. Eller att vi förbrukar resurser så varsamt som möjligt.

  Styrning av hållbarhetsarbetet

  Hållbarhetsarbetet bedrivs och styrs inom ramen för Rockers ordinarie organisation och bolags­styrning. Rockers styrelse beslutar årligen om företagets hållbarhetspolicy och följer löpande upp och utvärderar företagets hållbarhetsarbete.

  Styrelsen slår fast målsättning och inriktning för hållbarhetsarbetet. VD, med stöd av företagsledningen, har det övergripande ansvaret för arbetet med åtgärder samt uppföljning.

  Mer information om ramverk och styrning av hållbarhetsarbetet, materiella faktorer och hållbarhetsrisker finns i Rockers årsredovisning.

   Rockers hållbarhetspolicy

   För att se till att vi gör ett så bra avtryck som möjligt har vi tagit fram och implementerat en hållbarhetspolicy som både beskriver Rockers samhällsansvar och hur vi ska arbeta som företag för att ta det ansvaret.

   Rockers hållbarhetspolicy antogs för första gången i juni 2020 och definierar företagets ställningstaganden och värderingar för ansvarstagande. Policyn ligger till grund för hur företaget hanterar risker och fattar beslut. Policyn använder även FN:s Global Compact som grund. Principerna i Global Compact utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. 

   Enligt policyn ska Rocker inte delta i något uppdrag eller projekt, på områden som företaget kan påverka, där det finns en tydlig risk för att Rockers eller Rockers kunders aktiviteter kan komma att strida mot en eller flera av de tio principerna i FN:s Global Compact.

   Hållbarhetspolicyn går att ladda ned här

   Fokus för hållbarhetsarbetet - materialitet

   Våra fokusområden för hållbarhetsarbetet återspeglar vilken hållbarhetspåverkan som uppstår genom företagets affärs­modell och sätt att bedriva verksamhet. Fokusområdena utgår från ett “tripple bottom line-perspektiv”, med socialt, miljömässigt och ekonomiskt (inklusive motverkande av korruption) ansvarstagande som grund.

   Rocker ska ta ett socialt ansvar genom att verka för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och affärs­etik, verka för bättre miljö och minskad klimatpåverkan samt ta ekonomiskt ansvar genom att bedriva ett hållbart företagande och verksamhet. 

   Fokusområdena per februari 2021 illustreras i bolagets årsredovisning. Områdena är indelade i tre delar; ansvarsområden som utgör grundläggande förutsättningar för den dagliga verksamheten (Rockers “license to operate”), ansvarsområden som innebär ett att ta ett bredare samhällsansvar samt ansvarsområden där Rocker gör skillnad genom erbjudande och affärs­idé.