Logotype

Styrelse

Rocker styrelse är bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman

Styrelseledamöter 

Enligt Rockers bolagsordning ska styrelsen, bestå av minst tre ledamöter och högst tio ledamöter. Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits. För närvarande består Rocker styrelse av sju ordinarie ledamöter som har valts på årsstämman, varav tre kvinnor och fyra män.

I Rocker utser styrelsen ordförande. Ordförande har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

Ansvarsområden

Styrelsen är ansvarig för att organisationen och förvaltningen av Rockers angelägenheter samt att Rockers styrning, riskhantering och kontroll sker i enlighet med bestämmelserna i det externa regelverket och bolagsordningen.

Styrelsen ska fastställa målsättningar, väsentliga policies och strategiska planer för bolaget samt fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de, efter rapport från VD eller ledningen, blir föremål för uppdatering och översyn.

Väsentliga förändringar som rör Rockers verksamhet och organisation ska beslutas av styrelsen. Styrelsen ska dessutom ha en övervakande roll.

Styrelsen är ansvarig för att Rockers verksamhet bedrivs i enlighet med det externa regelverket och bolagsordningen samt att hänskjuta frågor som rör ändring av Rockers verksamhetsmål eller omfattning till bolagsstämman.

Bland styrelsens uppgifter ingår även ansvar för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Styrelsen utser även verkställande direktör i bolaget.


Members of the board